Årsmöte!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2018-03- 25 16.30
Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning.
7. Revisionsberättelsen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan.
11. Styrelsens förslag och motioner.
12. Val av:
a) Ordförande, nuvarande Henrik Wendel, val 2019.
b) Kassör, nuvarande Kent Andersson, omval för en tid
av två år.
c) Sekreterare, nuvarande Lennart Arvidsson, val 2019.
d) Val av Ledamot 1 och 2, för en tid av två år.
e) Val av Suppleant 1 och 2, för en tid av ett år.
f) Val av revisor och revisorssuppleant, för en tid av ett
år.
g) Val av Ordförande och Ledamot till valberedningen,
för en tid av ett år.
h) Val av ombud till möten där klubben har rätt att vara
representerad av ombud, för en tid av ett år.

Handlingar av intresse för årsmötet kan fås genom kontakt
med info@lommatkd.com